Ashabı Bedir okumanın faziletleri

Bedir Muharebesi veya Bedir Savaşı, (hicri 17 Ramazan 624) tarihinde Müslümanların, Mekke’nin Kureyşli paganlarıyla (müşriklerle) yaptığı ilk savaştır.

Ashab-ı Bedir’in (Bedir savaşına katılan sahabelerin) isim listesi ve bunu okumanın fazileti

(Bedir savaşına katılanların isim listesini efendimiz.info’da aşağıda bulabilirisiniz.)

Bedir Savaşı’na katılanların cennetlik olduklarını bizzat Resulü Ekrem Efendimiz müjdelemişlerdir.

Hz. Ali’den rivayet olunduğuna göre, Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Hz. Ömer’e şöyle buyurmuştur:

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

“Ne biliyorsun! Belki de Allah -azze ve celle- Bedir’e katılanların durumlarına (rahmet ve mağfiret bakışıyla) bakmış ve: (Ey Bedir Ehli!) Ne yaparsanız yapın, ben sizleri bağışladım, demiştir.” (Buhârî, Megazi 9 hadis no: 3007, Müslim, hadis no: 2494)

Bu hadiste, Bedir ashabının Allah ve resulü yanında özel bir öneme sahip olduklarını göstermektedir.

1. Savaşın seyri sırasında kendilerine Allah tarafından gönderilen meleklerin de katıldığı Kuran’da bildirilmiş olup bu onlar için ayrıca bir fazilet sebebidir.

2. Ehli kemal bazı zevatın beyanına nazaran evliyâullahdan pek çoğu velilik makamına Bedir ehlinin mübarek isimlerini okumaya devam etmekle nail olmuşlardır.

Bununla beraber, bu tür bilgiler özellikle tasavvuf ehli tarafından rivayet edilmiştir. Velayet mertebesine sadece ashab-ı Bedrin isimlerini okumakla ulaşmaları şeklinde anlamak doğru olmaz. Farz, vacip hatta sünnetleri de yerine getirmekle beraber bu mübarek isimleri de okumak şeklinde anlaşılmalıdır.

3. Birçok hastalığa tutulan kimsenin Bedir ehlinin mübarek ismini zikrederek bu vesile ile şifa taleb edip lütfü ilâhiye mazhar olarak hastalık­larından kurtuldukları rivayet edilmektedir.

4. Ehli irfan bir zat: “Hasta bir kimsenin başı­na elimi koyup halis bir niyetle Bedir ashabının adını okuduğumda mutlak şifa hasıl olmuştur. Hatta hastanın eceli dahi gelmişse en azından rahatsızlığı hafiflemiştir.” demektedir.

Bedir ashabının mübarek bir nesil olduğunda şüphe yoktur. Fakat bu isimleri okuyarak şifa bulan bazı kimselerin var olması, bunun herkes için geçerli bir reçete olduğunu göstermez. Kur’an’ın ayetleri bile sürekli şifa dağıtan bir reçete olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun bir imtihan sırrı vardır. Ayrıca mukadder olan takdirin süresi vardır. Ayrıca okuyanın dualarının makbul olup olmaması gibi başka etkenler de vardır.

5. Bazıları da: “Duadan önce Bedir ashabının isimlerinin okunmasının duanın süratle kabulüne vesile olduğunu” söylemişlerdir.

İmam Devvani, hadis alimlerinden şunu işitmiştir ki; Ashab-ı Bedr’i zikrederek yapılan dualar müstecab olur. Bu tecrübe edilmiş bir hakikattir. (Halebî, İnsanü’l-uyun, Beyrut 1427, 2/202)

Cafer bin Abdullah -rahimehullah- şöyle der:

“Babam bütün ashab-ı kiramı sevmemi tavsiye ederdi. Derdi ki: Evladım, Ashab-ı Bedir’in ism-i şerifleri zikredilerek yapılan dualar kabul edilir. Kul, onların mübarek isimlerini zikredince kendisini rahmet, bereket, ğufran, rıza ve rıdvan ihata eder. Bir kişi bu isimleri her gün zikrederek Cenab-ı Hak’tan ihtiyacını talep ederse, elbette matlubu hasıl olur. Lakin Efendimiz (s.a.v)’in mübarek ismini zikredince salavat getirmeli, ashab-ı kiramın mübarek isimlerini zikrederken de her biri için aRadıyallahu anh” demelidir. Böyle olursa dua daha çabuk kabul edilir. (Bikai, Ehlü Bedr, Beyrut 1409, s. 29-30)

Süfyan bin Uyeyne Hazretleri ve diğer büyük âlimler:

“Salihlerin zikredildiği meclislere rahmet iner.” buyurmuşlardır. (Ebû Nuaym, Hilye, VII, 285; Ahmed bin Hanbel, ez-Zühd, Beyrut 1420, s. 264; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 70)

6. Bazı yerlerde şöyle bir açıklama vardır:

“Ehli Bedrin isimlerini üzerinde bulundurmak, oku­mak, hıfzetmek, düşman üzerine nusret, düşman­ların şerrinden vikayet ve yangın ve hırsız ve boğul­maktan sıyanet ve veba ve tâûn ve cünûn ve emrazı saireden himayet ve zevali fark ve husûlu gına ve vefâi duyûn ve güfrânü zünûb ve keşfi kürûb ve ten­viri kulûb velhâsıl cemîi matâlibi dünyeviyyeye ve mekâsıdı uhreviyyeye vusul ve celbi menfaii âlakiyye ve enfüsiyye ve ins ve cinnin mazaratlarını defetmek ve merâtibi dünyeviyyeye nail olmak için iksiri mücerreb olduğuna Meşihât-ı İslâmiyye tarafından mücahidini Islamiyyeye hediye olunmuştur.”

Şu kadar var ki: Bu mübarek isimlerin okunuşu sırasında her birinin adı söylenince, Radıyallahü anh “Allah ondan razı olsun” denilmesi güzel olur. Şüphe yok ki Peygamberimizin (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) adı söylenince her defasında “Sallallahü Aleyhi ve Sellem” denilmesi şart değilse de her defasında bu duayı söylemek daha güzel olur. Böylece bu adaba riayet etmek, maksadın daha kısa zamanda elde edilmesinde vesile olabilir.

Cenab-ı Hak (celle celaluhu) bizleri onların şefaatine nail eylesin. Amin.

Radıyallahü anhüm ecmain – Allah onlardan razı olsun.

01. Seyyidüna ve nebiyyüna Muhammed el-Muhaciri (Sallallahu teala aleyhi ve sellem)
02. Seyyidüna Ebû Bekir Sıddıyk el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
03. Seyyidüna Ömer ibnü’l-Hattab el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
04. Seyyidüna Osman ibn-i Affan el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
05. Seyyidüna Aliyy ibn-i Ebi Talib el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
06. Seyyidüna Talha bin Ubeydullah el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
07. Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
08. Seyyidüna Abdurrahman bin Avf el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
09. Seyyidüna Sa’d bin Ebi Vakkas el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
10. Seyyidüna Said ibn-i Zeyd el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
11. Seyyidüna Ebu Ubeyde bin Cerrah el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
12. Seyyidüna Übeyy ibn-i Ka’b el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
13. Seyyidüna el-Ahnes ibn-i Habib el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
14. Seyyidüna el-Erkam ibn-i Erkam el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
15. Seyyidüna Es’ad ibn-i Yezîd el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
16. Seyyidüna Enes Mevla Rasülillah el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
17. Seyyidüna Enes ibn-i Muaz el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
18. Seyyidüna Enes ibn-i Katadet’el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
19. Seyyidüna Evs ibn-i Sabit el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
20. Seyyidüna Evs ibn-i Havli el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
21. Seyyidüna İyas ibn-i Evs el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
22. Seyyidüna İyas ibn’il-Bükeyr el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
23. Seyyidüna Büceyr ibn-i Ebi Büceyr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
24. Seyyidüna Bahhas ibn-i Sa’lebe el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
25. Seyyidüna el-Bera bin Ma’rur el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
26. Seyyidüna Besbese bin Amr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
27. Seyyidüna Bişr ibn’il-Bera el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
28. Seyyidüna Beşir ibn-i Said el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
29. Seyyidüna Bilal ibn-i Rebah el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
30. Seyyidüna Temim Mevla Hıraş el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
31. Seyyidüna Temim Mevla Beni Ganem bin es-Silm el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
32. Seyyidüna Temim ibn-i Yuar el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
33. Seyyidüna Sabit ibn-i Akram el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
34. Seyyidüna Sabit ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
35. Seyyidüna Sabit ibn-i Halid el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
36. Seyyidüna Sabit ibn-i Amr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
37. Seyyidüna Sabit ibn-i Hezzal el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
38. Seyyidüna Sa’lebe bin Hatim el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
39. Seyyidüna Sa’lebe bin Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
40. Seyyidüna Sa’lebe bin Aneme el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
41. Seyyidüna Sıkf ibn-i Amr el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
42. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Riyab el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
43. Seyyidüna Cabir ibn-i Abdullah bin Amr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
44. Seyyidüna Cebbar ibn-i Sahr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
45. Seyyidüna Cübr ibn-i Atik el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
46. Seyyidüna Cübeyr ibn-i İyas el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
47. Seyyidüna Hamza bin Abd’il-Muttalib el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
48. Seyyidüna el-Haris ibn-i Enes el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
49. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Rafi’ el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
50. Seyyidüna el-Haris ibn-i Evs bin Muaz el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
51. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hatib el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
52. Seyyidüna el-Haris ibn-i Ebî Hazme el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
53. Seyyidüna el-Haris ibn-i Hazme el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
54. Seyyidüna el-Haris ibn-i Simme el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
55. Seyyidüna el-Haris ibn-i Arfece el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
56. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
57. Seyyidüna el-Haris ibn-i Kays el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
58. Seyyidüna el-Haris ibn’un-Nu’man ibn-i Ümeyye el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
59. Seyyidüna Harise bin Süraka el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
60. Seyyidüna Harise bin Nu’man el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
61. Seyyidüna Hatıb ibn-i Ebi Beltea el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
62. Seyyidüna Hatıb ibn-i Amr el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
63. Seyyidüna el-Hubab ibn-i Münzir el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
64. Seyyidüna Habîb ibn-i Esved el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
65. Seyyidüna Haram ibn-i Milhan el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
66. Seyyidüna Hureys ibn-i Zeyd el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
67. Seyyidüna el-Husayn ibn-i Haris el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
68. Seyyidüna Hamza bin el-Mumeyyir el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
69. Seyyidüna Harice bin Zeyd el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
70. Seyyidüna Halid ibn-i el-Bükeyr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
71. Seyyidüna Halid ibn-i Kays el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
72. Seyyidüna Habbab ibn’ül-Eret el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
73. Seyyidüna Habbab Mevla Utbe el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
74. Seyyidüna Hubeyb ibn-i İsaf el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
75. Seyyidüna Hıdaş ibn-i Katade el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
76. Seyyidüna Hıraş ibn’is-Sımme el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
77. Seyyidüna Hureym ibn-i Fatik el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
78. Seyyidüna Hallad ibn-i Rafi’ el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
79. Seyyidüna Hallad ibn-i Süveyd el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
80. Seyyidüna Hallad ibn-i Amr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
81. Seyyidüna Hallad ibn-i Kays el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
82. Seyyidüna Huleyd ibn-i Kays el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH
83. Seyyidüna Halife bin Adiyy el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
84. Seyyidüna Huneys ibn-i Hazafe el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
85. Seyyidüna Havvat ibn-i Cübeyr el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
86. Seyyidüna Havli bin Ebî Havli el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
87. Seyyidüna Zekvan ibn-i Ubeyd el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
88. Seyyidüna Zü’ş-Şimaleyn ibn-i Abd Amr el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
89. Seyyidüna Raşid ibn-i Mualla el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
90. Seyyidüna Rafi bin Haris el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
91. Seyyidüna Rafi’ bin Ğunecde el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
92. Seyyidüna Rafi’ bin Malik el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
93. Seyyidüna Rafi ibn’ül-Muall el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
94. Seyyidüna Rafi’ bin Yezîd el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
95. Seyyidüna Rib’ıy bin Rafi’ el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
96. Seyyidüna er-Rebi ibn-ü İyas el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
97. Seyyidüna Rabia bin Eksem el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
98. Seyyidüna Ruhayle bin Sa’lebe el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
99. Seyyidüna Rifaa bin Haris el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
100.Seyyidüna Rifaa bin Rafi’ el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
101.Seyyidüna Rifaa bin Abd’il Münzir el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
102.Seyyidüna Rifaa bin Amr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
103.Seyyidüna Zübeyr ibn-i Avvam (RADIYALLAHÜ ANH)
104.Seyyidüna Ziyad ibn’is-Seken el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
105.Seyyidüna Ziyad ibn-i Lebid el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
106.Seyyidüna Ziyad ibn-i Amr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
107.Seyyidüna Zeyd ibn-i Eslem el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
108.Seyyidüna Zeyd ibn-i Harise el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
109.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Hattab el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
110.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Müzeyyen el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
111.Seyyidüna Zeyd ibn’ül-Mualla el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
112.Seyyidüna Zeyd ibn-i Vedia el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
113.Seyyidüna Salim Mevla Ebî Huzeyfe el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
114.Seyyidüna Salim ibn-i Umeyr el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
115.Seyyidüna es-Saib ibn-i Osman el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
116.Seyyidüna Sebre bin Fatik el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
117.Seyyidüna Süraka bin Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
118.Seyyidüna Süraka bin Ka’b el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
119.Seyyidüna Sa’d Mevla Hatıb el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
120.Seyyidüna Sa’d ibn’i Havle el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
121.Seyyidüna Sa’d ibn’i Hayseme el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
122.Seyyidüna Sa’d ibn’ür-Rebi el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
123.Seyyidüna Sa’d ibn-i Zeyd el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
124.Seyyidüna Sa’d ibn-i Sa’d el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
125.Seyyidüna Sa’d ibn-i Sehi el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
126.Seyyidüna Sa’d ibn-i Ubade el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
127.Seyyidüna Sa’d ibn-u Ubeyd el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
128.Seyyidüna Sa’d ibn-i Osman el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
129.Seyyidüna Sa’d ibn-i Muaz el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
130.Seyyidüna Süflan ibn-i Bişr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
131.Seyyidüna Seleme bin Eslem el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
132.Seyyidüna Süleym ibn-ül-Haris el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
133.Seyyidüna Seleme bin Selame el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
134.Seyyidüna Selît ibn-i Kays el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
135.Seyyidüna Süleym ibn-ül Haris el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
136.Seyyidüna Süleym ibn-i Kays el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
137.Seyyidüna Süleym ibn-i Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
138.Seyyidüna Süleym ibn-i Milhan el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
139.Seyyidüna Simak ibn-i Sa’d el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
140.Seyyidüna Sinan ibn-i Ebî Sinan el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
141.Seyyidüna Sinan ibn-i Sayfi el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
142.Seyyidüna Sehl ibn-i Huneyf el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
143.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
144.Seyyidüna Sehl ibn-i Atik el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
145.Seyyidüna Sehl ibn-i Kays el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
146.Seyyidüna Sehl ibn-i Vehb el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
147.Seyyidüna Sehl ibn-i Rafi’ el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
148.Seyyidüna Sevad ibn-i Zerin el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
149.Seyyiduna Sevad ibn-i Ğaziyye el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
150.Seyyidüna Süveybıt ibn-i Harmele el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
151.Seyyidüna Şüca’ ibn-i Ebi Vehb el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
152.Seyyidüna Şerik ibn-i Enes el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
153.Seyyidüna Şemmas ibn-i Osman el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
154.Seyyiduna Sabiyh Mevla Eb’l-As el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
155.Seyyidüna Safvan ibn-i Vehb el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
156.Seyyidüna Suheyb ibn-i Sinan el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
157.Seyyidüna Sayfi bin Sevad el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
158.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Harise el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
159.Seyyidüna ed-Dahhak ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
160.Seyyidüna Damre bin Amr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
161.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Haris el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
162.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Malik el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
163.Seyyidüna et-Tufeyl ibn-i Nu’man el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
164.Seyyidüna Tuleyb ibn-u Umeyr el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
165.Seyyidüna Asım ibn-i Sabir el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
166.Seyyidüna Asım ibn-i Adiyy el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
167.Seyyidüna Asım ibn-i Ukeyr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
168.Seyyidüna Asım ibn-i Kays el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
169.Seyyiduna Akıl ibn’ül-Bükeyr el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
170.Seyyidüna Amir ibn-i Ümeyye el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
171.Seyyidüna Amir ibn-i Bükeyr el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
172.Seyyiduna Amir ibn-i Rebia el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
173.Seyyidüna Amir ibn-i Sa’d el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
174.Seyyidüna Amir ibn-i Seleme el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
175.Seyyidüna Amir ibn-i Füheyre el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
176.Seyyidüna Amir ibn-i Muhalled el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
177.Seyyidüna Amir ibn-i Yezîd el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
178.Seyyidüna Ayiz ibn-i Mais el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
179.Seyyidüna Abbad ibn-i Bişr el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
18O.Seyyidüna Abbad ibn-i Kays el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
181.Seyyidüna Ubade bin Samit el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
182.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
183.Seyyidüna Abdullah ibn-i Cübeyr el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
184.Seyyidüna Abdullah ibn-i Cahş el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
185.Seyyidüna Abdullah ibnü’l-Ced el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
186.Seyyidüna Abdullah ibn’ül-Humeyyir el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
187.Seyyiduna Abdullah ibn’ür-Rebi el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
188.Seyyidüna Abdullah ibn-i Revaha el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
189.Seyyidüna Abdullah ibn-i Zeyd el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
190.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süraka el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
191.Seyyidüna Abdullah ibn-i Seleme el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
192.Seyyidüna Abdullah ibn-i Sehi el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
193.Seyyidüna Abdullah ibn-i Süheyl el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
194.Seyyidüna Abdullah ibn-i Şerik el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
195.Seyyidüna Abdullah ibn-i Tarık el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
196.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amir el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
197.Seyyidüna Abdullah ibn-i Abd-i Menaf el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
198.Seyyidüna Abdullah ibn-i Urfuta el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
199.Seyyidüna Abdullah ibn-i Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
200.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ümeyr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
201.Seyyidüna Abdullah ibn-i Kays bin Halid el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
202.Seyyiduna Abdullah ibn-i Kays bin Sayfi el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
203.Seyyidüna Abdullah ibn-i Ka’b el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
204.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mahreme el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
205.Seyyidüna Abdullah ibn-i Mes’ud el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
206.Seyyidüna Abdullah ibn-i Maz’un el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
207.Seyyidüna Abdullah ibn-i Numan el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
208.Seyyidüna Abd-i Rabb ibn-i Cebr el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
209.Seyyiduna Abdurrahman ibn-i Cebr el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
210.Seyyidüna Abdet’el-Haşhaş el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
211.Seyyidüna Abd ibn-i Amir el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
212.Seyyidüna Ubeyd ibn’ut-Teyyihan el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
213.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Zeyd el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
214.Seyyidüna Ubeyd ibn-i Ebî Ubeyd el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
215.Seyyidüna Ubeyde bin Haris el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
216.Seyyidüna Utban ibn-i Malik el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
217.Seyyidüna Utbe bin Rebia el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
218.Seyyidüna Utbe bin Abdullah el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
219.Seyyidüna Utbe bin Gazvan el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
220.Seyyidüna Osman ibn-i Maz’un el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
221.Seyyidüna el-Aclan ibn’ün Nu’man el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
222.Seyyidüna Adiyy ibn-i Ebi Zağba el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
223.Seyyidüna İsmet ibn’ül-Husayn el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
224.Seyyidüna Usaymet’ül-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
225.Seyyidüna Atıyye bin Nüveyre el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
226.Seyyidüna Ukbe bin Amir el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
227-Seyyidüna Ukbe bin Osman el Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
228.Seyyiduna Ukbe bin Vehb el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
229.Seyyidüna Ukbe bin Vehb el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
230.Seyyidüna Ukkaşe bin Mihsan el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
231.Seyyidüna Ammar ibn-i Yasir el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
232.Seyyidüna Umare bin Hazm el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
233.Seyyidüna Umare bin Ziyad el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
234.Seyyidüna Amr ibn-i İyas el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
235.Seyyidüna Amr ibn-i Sa’lebe el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
236.Seyyidüna Amr ibn’ül-Cemuh el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
237.Seyyidüna Amr ibn’ül-Haris el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
238.Seyyidüna Amr ibn’ül Haris el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
239.Seyyidüna Amr ibn-i Süraka el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
240.Seyyidüna Amr ibn-i Ebi Şerh el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
241.Seyyidüna Amr ibn-i Talk el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
242.Seyyidüna Amr ibn-i Kays el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
243.Seyyidüna Amr ibn-i Muaz el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
244.Seyyidüna Umeyr ibn-i Haram el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
245.Seyyidüna Umeyr ibn’ül Humam el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
246.Seyyidüna Umeyr ibn’ül-Amir el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
247.Seyyidüna Umeyr ibn-i Avf el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
248.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ma’bed el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
249.Seyyidüna Umeyr ibn-i Ebî Vakkas el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
250.Seyyidüna Avf ibn’ül-Haris el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
251.Seyyidüna Uveym ibn-i Saide el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
252.Seyyidüna İyaz ibn-i Züheyr el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
253.Seyyidüna Ğannam ibn-i Evs el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
254.Seyyiduna el-Fakih ibn-i Bişr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
255.Seyyiduna Ferve bin Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
256.Seyyiduna Katade bin Numan el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
257.Seyyidüna Kudame bin Maz’un el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
258.Seyyidüna Kutbe bin Amir el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
259.Seyyidüna Kays ibn-i Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
260.Seyyidüna Kays ibn-i Mihsan el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
261.Seyyidüna Kays ibn-i Muhalled el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
262.Seyyidüna Ka’b ibn-i Cemmez el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
263.Seyyidüna Ka’b ibn-i Zeyd el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
264.Seyyidünâ Libde bin Kays el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
265.Seyyidüna Malik ibn-i Ebi Havli el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
266.Seyyidüna Malik ibn’ud Duhşum el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
267.Seyyidünâ Malik ibn’ur-Rebîa el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
268.Seyyidüna Malik ibn-i Rifaa el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
269.Seyyidüna Malik ibn-i Amr el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
270.Seyyidüna Malik ibn-i Kudame el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
271.Seyyidüna Malik ibn-i Mes’ud el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
272.Seyyiduna Malik ibn-i Nümeyle el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
273.Seyyidüna Malik Mübeşşir bin Abd’il-Münzir el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
274-Seyyidüna Mücezzer ibn-i Ziyad el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
275.Seyyidüna Muhriz ibn-i Amin el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
276.Seyyidüna Muhriz ibn-i Nasle el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
277.Seyyidüna Muhammed ibn-i Mesleme el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
278.Seyyidüna Midlac ibn-i Amir el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
279.Seyyidüna Mersed ibn-i Mersed el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
280.Seyyiduna Mistah ibn-i Üsase el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
281.Seyyidüna Mesud ibn-i Evs el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
282.Seyyidüna Mesud ibn-i Halde el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
283.Seyyidüna Mesud ibn-i Rebia el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
284.Seyyidüna Mesud ibn-i Zeyd el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
285.Seyyidüna Mesud ibn-i Sa’d el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
286.Seyyidüna Mesud ibn-i Sa’d el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
287.Seyyidüna Musab ibn-i Umeyr el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
288.Seyyidüna Muaz ibn-i Cebel el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
289.Seyyidüna Muaz ibn-i Haris el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
290.Seyyidüna Muaz ibn-üs Sımme el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
291.Seyyidüna Muaz ibn-i Amr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
292.Seyyidüna Muaz ibn-i Maıs el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
293.Seyyidüna Mabed ibn-i Abbad el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
294.Seyyidüna Mabed ibn-i Kays el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
295.Seyyidüna Muattib ibn-i Ubeyd el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
296.Seyyidüna Muattib ibn-i Avf el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
297.Seyyidüna Muattib ibn-i Kuşeyr el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
298.Seyyidüna Ma’kıl ibn-i Munzir el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
299.Seyyidüna Mamer ibn-i Haris el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
300.Seyyidüna Ma’n ibn-i Adiyy el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
301.Seyyidüna Ma’n ibn-i Yezîd el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
302-Seyyidüna Muavviz ibn-i Haris el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
303.Seyyidüna Muavviz ibn-i Amr el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
304.Seyyidüna Mikdad ibn’ül-Esved el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
305.Seyyidüna Muleyl ibn-i Vebre el -Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
306.Seyyidüna Münzir ibn-i Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
307.Seyyiduna Münzir ibn-i Kudame el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
308.Seyyidüna Münzir ibn-i Muhammed el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
309.Seyyidüna Mıhca’ ibn’üs-Salih Mevla Ömer’ibn’ül-Hattab el Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH) (ŞEHİD)
310.Seyyidüna Nadr ibn-i Haris el-Evsi (RADIYALLAHÜ ANH)
311.Seyyidüna Numan ibn-i el-A’rac el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
312.Seyyidüna Numan ibn-i Ebi Hazme el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
313.Seyyidüna Numan ibn-i Sinan el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
314.Seyyidüna Numan ibn-i Abd-i Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
315.Seyyidüna Numan ibn-i Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
316.Seyyidüna Numan ibn-i Malik el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
317.Seyyidüna Nevfel ibn-i Abdullah el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
318.Seyyidüna Vakıd ibn-i Abdullah el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
319.Seyyidüna Varaka bin İyas el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
320.Seyyidüna Vedia bin Amr el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
321.Seyyiduna Vehb ibn-i Ebî Şerh el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
322.Seyyidüna Vehb ibn-i Sa’d el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
323.Seyyidüna Hanî bin Niyar el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
324.Seyyidüna Hübeyl ibn-i Vebre el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
325.Seyyidüna Hilal ibn-i Mualla el-Hazreci (RADIYALLAHÜ ANH)
326.Seyyidüna Yezid ibn-i el-Ahnes el-Muhaciri (RADIYALLAHÜ ANH)
327.Seyyidüna Yezîd ibn-i Rukayş el-Muhacirî (RADIYALLAHÜ ANH)
328.Seyyidüna Yezid ibn-i Haram el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
329.Seyyidüna Yezîd ibn’ül-Haris el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)
330.Seyyidüna Yezîd ibn’üs-Seken el-Evsî (RADIYALLAHÜ ANH)
331.Seyyidüna Yezid ibn’ül-Münzir el-Hazrecî (RADIYALLAHÜ ANH)

(RADIYALLAHU ANHUM ECMAİN)

Not: Ashab-ı Bedr’in bilinen meşhur adedi 313’tür. Ancak kayıtlarda, listelerde 333, 331, 319 gibi farklı rakamlar da verilmektedir.

ASHAB-I BEDİR OKUNURKEN YAŞANMIŞ BİR HADİSE

Evliliğimizin ilk yıllarıydı, kızım henüz ikibuçuk yaşındaydı. Bundan seneler önce, eşimle sabah namazını kıldık, tesbihatımızı yaptık, cevşenimizi okuduk, ashab ı Bedir i okuyorduk;Ben biraz sesli okuyordum ;
– kızım uyanmış içeri girdi. Sessizce yanımıza oturdu biz Ashab ı Bedir i okumaya devam ediyorduk
Kızım dedi ki;
– Baba askerler var burda,
Benim tüylerim diken diken oldu.
-Siz görüyor musunuz?! dedi
etrafa baktım “kızım” dedim hani neredeler?
– Baksana baba deyip etrafı gösteriyordu siz görmüyor musunuz diyordu. “Kızım” dedim, ellerinde ne var askerlerin?
– Kılıç var dedi. Kılıcı iki buçuk yaşında biliyor muydu bilmiyorum ama ellerinde kılıç var dedi. Anladım ki biz Ashab ı Bedir i okuyunca onlar da bizi yalnız bırakmıyorlar bizim günahlarımız onları görmemize mani oluyor fakat sabi çocuklarımız onları görebiliyorlar biz buna şahidiz.
ALLAH Ashab-ı Bedirin şefaatlerinden bizleri mahrum bırakmasın hem bu dünyada hem ahirette bizleri Onlarla birlikte eylesin inşaallah.

Bugünün ve bundan sonraki günlerimizin, geceleriyle birlikte hakkımızda hayırlara vesile olmasını Rabbimden dilerim ve dilenirim. Selam ve sevgilerimle. Allah’a emanet olun.

BEDİR ASHABI NEDEN BÜYÜKTÜR?

Ad ve isim mühim değildir. Mühim olan o müsemmayı hatırlamaktır. Siz: “Allahümme bi seyyidina Hamza” dediğiniz zaman, Hazret-i Hamza’nın mübarek ruhanîyatı orada hazır bulunacaktır. Geçmişteki büyüklerimizin ittifak ettikleri bu hususta pek çok rivayet de vardır. Ve onların adları Cebrail’in, Mikail’in İsrafil’in, Azrail’in ve diğer bütün meleklerin adlarından önce gelen adlardır.

O gün, Bedir ashabı babaları, kardeşleri, akrabaları, evlatları ve aşiretleriyle karşı karşıya geldiler. Yani birlikte neş’et edip birlikte büyüdükleri, kimi zaman acılarını kimi zaman sevinçlerini paylaşarak hayat sürdükleri şahsî dostlarını, Allah ve Resûl’ü için terk edip karşı karşıya geldiler. Ebu Ubeyde babasıyla karşı karşıya geldi. Hazreti Ali, kardeşi Akil’in karşısında durdu. Hazreti Ebu Bekir atını sürüp oğlu Abdurrahman’ın saflarını yardı. Hazreti Ömer, hiç tereddütsüz, dayısı As İbni Hişam’ın boynunu vurdu…

Abdurrahman, Müslüman olduktan sonra bir gün, babası Ebu Bekir’e şöyle dedi: “Bedir savaşında, birdenbire gözüme iliştin. Önüne gelen herkese kılıç sallıyordun. Seni başkalarına bırakıp, bir başka tarafa gittim. O’nu başkası öldürsün dedim.” Ebu Bekir ise oğluna: “Oğlum sen o gün karşıma çıksaydın, vallahi senin gibi yapmazdım. Allah ve Resûlü için oracıkta öldürürdüm seni” dedi. Her baba evladını sever. Hazreti Ebu Bekir gibi bir baba ise çok daha fazla sever. Ama Allah’ı ve Resûlullah’ı her şeyden çok sever.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.