Tavsiye Edilen Geniş Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim.

*Ya Ferd, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddüs Ya Müntekîm, Ya Kahhar, Ya Müzill, Ya Semi’, Ya Basîr Eselüke Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zelcelali velikram, Ya erhamerrahimin, Ya gafururrahim, ya mucibed’d’avat.

*Evvelâ peygamber efendimiz (sav) olmak üzere bütün peygamberlerin hürmetine, ismi âzâmın olmak üzere bütün güzel isimlerinin hürmetine,  Kur’an-ı Kerîm olmak üzere bütün kelam ve kitaplarının hürmetine,  Arşı âlâ olmak üzere Kâbe-i Muazzama ve  bütün mübarek belde ve makamların hürmetine  Cebrail, israfil, mikâil, azrail (as) olmak üzere, bütün melâike-i kirâmın hürmetine,  Avf b. Hâris, Câbir b. Abdullah, Es’âd b. Zürâre, Kutbe b. Âmir, Ukbe b. Âmir,  Râfi b. Mâlik, Ashabı Bedr, Şüheda-i Uhud, Ensar-ı Muhacirin olmak üzere bütün sahabe-i kirâm efendilerimiz hürmetine, Enbiya-i izam, Evliya-yı asfiyan, Aşere-i mübeşşere olmak üzere bütün Salih Kulların hürmetine,

Evvelâ masum yavrularımız, beli bükük ihtiyarlarımız olmak üzere dualarını reddetmeyeceğin bütün mazlumlar, mahkumlar, mağdurlar hürmetine, Şu an en ihlaslı amellerini sana arz edip sana dua dua yalvaran kardeşlerimizin amellerinin yüzü suyu hürmetine, bizi, ailemizi, milletimizi, bütün müslüman ve mü’min kardeşlerimizi, hizmeti imaniye ve kur’aniyede hizmet etmiş ve etmekte olan bütün kardeşlerimizi, ailelerini ve nesillerini, görünür görünmez her türlü kazadan, beladan, fitneden, fesattan, hileden, tuzaktan, komplodan, yalandan, iftiradan, şeytan ve nefsimizin şerrinden ve razı olmadığın hâl ve ahvâlden muhafaza eyle! Ya Rabbi!

*Her şeyden yüce, sonsuz rahmetin hürmetine Büyüğümüzün, rehberimizin gözyaşlarını dindir Allahım. Hizmetimizi zalim süfyanın zulmünden en yakın zamanda kurtar Allahım.  Medrese-i yusufiyede mahzun bekleyen bütün kardeşlerimizi hürriyetlerine ve sevdiklerine en kısa sürede kavuştur Allahım.
Bu mukaddes îman-Kur’an davasına, bu davanın müntesiplerine, taraftarlarına zulmedenleri ve bu zulümlere sessiz kalanları sana havale ediyoruz Allahım! Onların hakkından ancak sen gelirsin Allahım. Birliklerini dağıt, zulüm binalarını başlarına yık Allahım.

Ellerini dillerini gözlerini dumura uğrat Allahım.  Onları kendi dertleriyle meşgul et Allahım. “Benim veli kuluma düşmanlık yapana savaş açarım” buyuruyorsun; senin veli kuluna ve onun arkasından giden masumlara atmadık iftira, yapmadık kötülük bırakmadılar Allahım!…
Bizim kıvamsızlığımıza bakıp da ne olur bu zalimlerle bizden intikam alma Allahım. Senin davan için, senin rızan uğrunda hizmet ederken şehid edilen kardeşlerimizi ve bütün hizmet şehitlerini Firdevs’lerle, Adn’larla mükafatlandır Allahım. Hastalarımıza şafi isminle lütufta bulun ve şifanı ihsan eyle Allahım.

*Hizmet-i îmaniye ve Kur’aniyede bizi daim ve kaim eyle.  Her türlü dünyevî ve uhrevî beklentiden azade, yalnızca rızanı ve hoşnutluğunu umarak hizmet etme şerefiyle şerefyab ve serfiraz eyle.  Aramızdaki uhuvveti, vifak ve ittifakı, tesanüdü, teavünü zirveleştir.  İnsî ve cinnî şeytanların aramıza nifak ve şikak tohumu atmasına fırsat verme.  Bizi sev ve birbirimize de sevdir Allahım. Bizi ihlas-ı etemme ulaştır.

*Allah’ım! Bizi kuran ve peygamber ahlakıyla ahlaklandır, ömrümüzün sonuna kadar ihlas ve samimiyetle hizmeti imaniye ve kuraniyede istihdam eyle, bereket ve inayetini lütfeyle, kalplerimize vifak ve ittifak hasıl eyle.

*Allah’ım! İslam’ın cihanın her yanında şehbal açmasıyla, hizmetimizin dünyanın dört bir tarafında yayılmasıyla ve düşmanlarımızın hezimete uğramasıyla gözlerimizi aydın eyle

*Allah’ım bizim ve kadın-erkek bütün kardeşlerimizin akıbetimizi, ahiretimizi güzel eyle!! Ayaklarımızı, kalplerimizi kaydırma!

*Allahım ülkemize ve hizmetimize ferec ve mahrec lutfeyle! Düştüğümüz girdaplardan çıkmaya bizleri muvaffak eyle! Ehli şirrete bizi bırakma

*Allah’ım bu milletin insanını birbirine sevdir, birbirine düşürme!! Ama milleti birbirine düşürenleri de sen birbirlerine düşür, paramparça eyle!

*Allah’ım oyun çevirenlerin oyunlarını başlarına çevir. Ellerini ayaklarına; ayaklarını da ellerine dola ki bu sayede zarar veremesinler!

*Allahım bizlere basiret ve firaset lutfeyle!! Ehli nifakın şerrine karşı bizleri müteyakkız eyle! Emanetin muhafazasında bizi hadim eyle!

*Allahım Bizi yürüdüğümüz yola layık eyle!  Yolun hakkını vermeye muvaffak eyle. Bizim yüzümüzden ne olursun Allahım bu davaya zarar verdirme!

*Başımıza gelen bela ve musibetlere karşı sabır, yürüdüğümüz yola ve büyüklerimize karşı da bizlere sadakat ihsan eyle!

*Allahım liyakatimize bakmadan senden meccanen afv ve mağfiretini diliyor ve dileniyoruz. Bizi ve kadın-erkek bütün kardeşlerimizi affeyle!

*Bugünün hürmetine kaderimizi hayırlı eyle. Ömrümüzü hayırlıysa uzun eyle. Evlatlarımızı Kur’an’a ve imana hizmetkâr eyle ayaklarını kaydırma!

*Allah’ım bizi hizmetinde sabit kadem eyle!

Her türlü mehalike katlanma güç ve kuvveti ihsan eyle! Nefsimizle de bir an olsun başbaşa bırakma!

*Allahım! Efendimiz(SAV)’e, Üstadımıza ve Büyüğümüze bizleri Sahabe gibi Sadık eyle! Bizi onlara karşı ne burada ne de ötede mahcup eyleme!

*Allahım dünyanın her tarafında hizmetimize zarar vermek isteyen nifak şebekelerine fırsat verme! Sen muhafaza eyle!

*Allahım hizmetimize zarar vermek isteyenler kim ise onları Sana havale ediyoruz. Sen onların zararına karşı hizmetlerimizi sıyanet eyle!

*Ey yüce Allahım, Sen şahitsin! Senin Âdil olduğuna inanıyoruz, zalimlere fırsat vermeyeceğine inanıyoruz. Bu şerirlerin, bu zalimlerin, bu hainlerin yeryüzüne yayılmış bu hizmeti engellemelerine fırsat verme! El uzatırlarsa, kollarını kır; adım atarlarsa, ayaklarını kır; bu mevzuda kafalarından bir şey çıkarsa , boyunlarını kopar! Nam-ı Celil-i Muhammedî’nin dört bir yanda dalgalanmasının engellenmesine fırsat verme Allahım!

*Allah’ım biz zayıfız, düşmanlarımız ise pek kavi ve amansız! Bununla birlikte aynı zamanda çok ama çok insafsızlar. Sen bizlere medet eyle!

*Allahım şu icabet saatlerinde başta büyüğümüz olmak üzere kardeşlerimizin, bacılarımızın, arkadaşlarımızın özellikle gözaltındaki, medrese-i yusufiyedeki ve sıkıntılı kardeşlerimizin ve ailelerinin dualarını makbul eyle, rahmet ve bereketini üzerimizden eksik etme, işlerimize kolaylik ver, ömrünüzün gelecek günlerini geçmişimizden bereketli eyle, kazanma kuşağında kaybettirme, vifak ve ittifak içerisinde uhuvvetle yolunda daim eyle, maddi ve manevi sıkıntılarımızdan fereç nasibeyle, ümmeti Muhammede merhamet eyle.!

*Allahım Kadın-erkek bütün kardeşlerimizi hizmetlerinde muvaffak eyle! Önlerindeki engelleri bertaraf eyle, şu anda ve gelecekteki sıkıntılara karşı en yakın zamanda çıkış kapıları lütfeyle!

*Ey kapıları açan Allahım bize maddi-manevi hayır kapılarını aç,

*Ey tasayı kaldıran, gamı gideren, günahı affeden, tövbeyi kabul eden,

*Ey yaratılmışların yaratıcısı, vaadinde sâdık olan, yavrulara rızık veren, sözünü yerine getiren, gizliyi bilen tohumu yarıp sümbüllendiren Allah’ım!
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize.

*Ey Vedud! Ey arş-ı mecîdin sahibi. Ey dilediğini hemen yapan. Hiç kimse tarafından küçümsenmeyen izzetinle senden istiyorum. Arşının erkânını dolduran nurunla senden istiyorum ki, bizi şu hırsızların şerrinden muhafaza edesin. Ey kurtarıcı! Bizi kurtar!

*Çok acîb buhranlı bir dönemden geçerken Allah’ım bizlere, bizleri aşan istidatlar ver. O istidatlara inkişaflar lütfeyle ALLAHIM.

*Bizi anlamadılar, anlayamazlar da, ama biz aldırmıyoruz, nasıl olsa anlayan biri var deyip teselli oluyoruz.

*N’olur Allah’ım! N’olur Allah’ım! N’olur Allah’ım! Neyin noksan olur Allah’ım! Sürpriz bir ferec, Sürpriz bir mahrec, Sürpriz bir nusret, Sürpriz bir feth diliyor ve dileniyoruz ALLAHIM.!

*ALLAHIM! Mazlumlara inayet, mahkumlara halas, mağdurlara necat, münhezimlere güç ve dirayet rahmetinin tecellileriyle buyur ALLAHIM!

*Ey çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip sıkıntısını gideren Rabbimiz. İşte bizler çaresiz kaldık. Dualarımıza icabet buyur ve sıkıntılarımızı gider!

*YA RAB! HOCAMIZA HEP RAHMETİNLE MUAMELE EYLE.  ONA HAYIRLI, BEREKETLİ, UZUN ÖMÜRLER NASİP EYLE.  SIHHAT VE AFİYET LÜTFEYLE. ONA YAKÎN-I TÂM, iHLÂS-I ETEM VE ZÜHD-Ü TÂM iHSAN EYLE.  BULUNDUĞU HER ZAMAN VE MEKÂNDA ONU RÛHU’L-KUDÜS’LE TE’YiD BUYUR.  HER TÜRLÜ iNSÎ VE CiNNÎ ŞEYTANLARIN, AMANSIZ DÜŞMANLARIN HiLELERiNDEN, TUZAKLARINDAN, KOMPLOLARINDAN, iFTIRALARINDAN VE KÖTÜLÜKLERiNDEN MUHAFAZA EYLE.  MÜNAFIKLARIN NiFAKINDAN, HAiNLERiN iHANETiNDEN SIYANET BUYUR.

DÜNYADA VE AHiRETTE BiZi BiR AN BiLE ONDAN CÜDÂ EYLEME. KALBÎ iRTIBATIMIZI KUVVETLENDiR. ONU DAHA iYi ANLAMAYI, SÖYLEDiKLERiNi iDRAK ETMEYi VE GEREĞiNCE AMEL ETMEYi BiZLERE NASiBEYLE.  HiSSIYATINA, DERDiNE, IZDIRABINA ORTAK OLABiLME ŞUURUNA BiZLERi ULAŞTIR. GÖSTERDiĞi iSTiKAMETTE SON ANIMIZA KADAR KOŞMAYI, AHiRETTE VE CENNET’TE ONUN YANINDA EFENDiLER EFENDiSi’NE SAV KOMŞU OLMAYI BiZE NASİBEYLE.  EY RABBiMiZ! BiZ ONDAN RAZIYIZ, SEN DE RAZI OL. BiZ ŞAHiDiZ SEN DE ŞAHiT OL.
ONUN SENDEN iSTEDiĞi ŞEYLERİ BiZDE SENDEN iSTiYORUZ YA RABBi.
ONUN DUALARIYLA BiRLiKTE BiZiM DUALARIMIZ DA KABUL EYLE.

ALLAHIM GAM VE KEDERLERİMİZDEN EN YAKIN ZAMANDA KURTULABİLMEMİZ İÇİN BİZLERE FEREC VE MAHREC İHSAN EYLE.

ALLAHIM HİZMET İNSANLARINA HAKSIZ YERE HASED EDENLERİ, MENFAAT İÇİN ALGILARI ALKIŞLAYANLARI, İTİRAFÇILIK YAPANLARI, HİZMET İNSANLARININ ZİLLETİNİ İSTEYENLERİ SEN ZELİL VE PERİŞAN EYLE .

ALLAHIM HİZMETLERİMİZE TUZAK HAZIRLAYAN, KOMPLO KURAN ,İNSANLARI ALDATIP ALGI OLUŞTURAN VE O ALGIYA ARAŞTIRMADAN ALKIŞ TUTANLARIN; HAKARETLERİ, ZULMÜ ALKIŞLAYANLARIN AĞIZLARINA GEM VUR.. EL VE AYAKLARINI PRANGALA… ONLARA SONSUZ GÜCÜNÜ GÖSTER… YAZAMAZ EYLE KALEMLERİNİ..  LAL EYLE DİLLERİNİ..  İŞLEMEZ HALE GETİR SİLAHLARINI,

FİİLİYATA GEÇMEDEN ELLERİNDEN AL POTANSİYEL GÜÇLERİNİ..
KIR CESARETLERİNİ…BOZGUNA UGRAT BASKICI ZORBALIKLARINI…
DARMADAĞIN EYLE PLANLARINI, SİSTEMLERİNİ..

ALLAHIM GAYIZLA DİŞ BİLEYEN, İNSANIMIZA ZULMÜ REVA GÖREN..
MALLARINI GASB EDEN.. İŞİNDEN EVİNDEN EDEN  BÜTÜN DÜŞMANLARIMIZA KARŞI

“HASBUNALLAHİ VE Nİ’MEL VEKİL

Nİ’MEL MEVLA VE Nİ’MEN NASİR”
KALENE SIGINDIK.
ALLAHIM DÜZENLERİNİ BAŞLARINA YIK.. BİRLİKLERİNİ PARAMPARÇA HALE GETİR. ONLARI BÖLÜK PÖRÇÜK ET.. KİN VE NEFRETLERİNİ EN KISA ZAMANDA BİRBİRLERİNE KARŞI KULLANDIRARAK ONLARI BİRBİRLERİNE DÜŞÜR.. KİRLİ EMELLERİNE ULAŞMALARINA FIRSAT VERME…

ALLAHIM BAŞTA HOCAMIZ OLMAK ÜZERE HER YERDEN IZDIRABLARLA DUALARLA KAPINA GELDİK…

BİZİ BU ZALİMLERE, FASIKLARA, MÜNAFIKLARA TESLIM ETME..
MEDET ALLAHIM MEDET.
YETİŞ İMDAT ET KARDEŞLERİMİZE.
ÇOK MUHTAÇIZ SANA RABBİM
RASÜLALLAH SAV İLE
ASHAB I BEDR R.ANHÜM İLE
ASHAB I UHUD VE HZ HAMZA RA İLE BİZLERE YARDIM ET…

BİZLERİ KİM ANLAR ALLAHIM SENDEN BAŞKA.

BİR ÇOK HALK DA BUNLARA KANDI.
KAPILAR YÜZÜMÜZE KAPANDI.. BİZ DE HİÇ KAPANMAYAN SENİN KAPINA GELDİK.. BİZLERİ ZALİMLERİN ZULMÜ ALTINDA İNLETME.. ONLARA TESLIM ETME ALLAHIM.

ALLAHIM ŞAHSIMIZ ADINA EKSİK, KUSURLARIMIZ ÇOKTUR. GÜNAHLARIMIZ ÇOKTUR. ANCAK;
ALLAHIM ÖMRÜMÜZ BOYUNCA BÜYÜĞÜMÜZDEN, ABİLERİMİZDEN, ABLALARIMIZDAN, VATAN, MİLLET VE İNSANLIK ALEYHİNE ZERRE KADAR
HİÇBİR KÖTÜLÜK GÖRMEDİK, İMASINI BİLE İŞİTMEDİK…
YAŞATMA SEVDALARIYLA BU GÜNLERE GELDİK.. BU ALGILARLA
CANİ MUAMELELERİNE MARUZ KALDIK.. YARIM ASIRDIR YETİŞEN NESİL ZALİMLERİN ELİNE DÜŞTÜ. MEDET YARABBEL ALEMİN…
BİZLERİ PERİŞANİYETTEN ZALİMLERDEN KURTAR…

“Allahumme münzilel kitab mucriyessehab hazimel-ahzab ihzimhum vensurna aleyhim. Ve aleyhim dairetussev’ fi akrabi akrabi zeman”
“Kitab-ı Kerimi olan “Kur’an”ı indiren, bulutları yürüten ve orduları hezîmete uğratan Allahım!!!. Bugün ehli imana ve ehli hizmete zulmedenleri de hezîmete uğrat ve onlara karşı bizlere yardımeyle Ve onların bizlere karşı çevirdikleri dolapları, kurdukları tuzakları en yakın zamanda kendi başlarına çevir Allahım!!!”

Ey çaresiz kalıp kendisine yalvaran insanın duasını kabul edip
sıkıntısını gideren Rabbimiz.
İşte bizler çaresiz kaldık.
Dualarımıza icabet buyur ve sıkıntılarımızı gider!

“Allahım, güçsüzlüğümüzü, zaafımızı ve insanlar nazarında hakir görülmemizi Sana şikayet ediyorum.
Ya Erhamerrahimîn! Sen hor ve hakir görülen biçarelerin Rabbisin; bizim de Rabbimizsin.. bizi kime bırakıyorsun?!. Kötü sözlü, kötü yüzlü, uzak kimselere mi; yoksa, işimize müdahil düşmana mı?
Eğer bize karşı gazabın yoksa, Sen bizden razıysan, çektiğimiz belâ ve mihnetlere hiç aldırmam. Üzerimize çöken bu musîbet ve eziyet, şayet Senin gazabından ileri gelmiyorsa, buna gönülden tahammül ederim.
Ancak afiyetin arzu edilecek şekilde daha ferah-feza ve daha geniştir. İlâhî, gazabına giriftâr yahud hoşnutsuzluğuna düçâr olmaktan, Senin o zulmetleri parıl parıl parlatan dünya ve ahiret işlerinin medâr-ı salâhı Nûr-u Vechine sığınırım; Sen razı olasıya kadar affını muntazırım! İlâhî, bütün havl ve kuvvet sadece Sen’dedir.”

Estağfirullah el-azîm ya mâlike’l-mülki’l-kadîm salli ve sellim ve barik
Alê seyyidinâ Muhammedin ve alê ihvanihî minen nebiyyîne vel murselîn.
Ve alel melêiketil mukarrabîn, ve alê ibâdikes sâlihîn.
Min ehlissemâvâti ve ehlil aradîn. Rıdvanullahi teâlê aleyhim ecme’în.
Bi adedi ilmike ve bi adedi ma’lûmâtik
amin, amin, amin, velhamdü lillehi rabbil alemin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.