Zalim yöneticiye “adil” demek küfür müdür?

Zalim olduğu kesinlik derecesinde sübut bulan zamanının sultanına âdil diyen ve dolayısıyla zulmü adaletle vasıflandıran kimsenin küfre girer. (Burhâneddin el-Buhârî, V, 577) Küfür bir kafir sıfatıdır.

Hanefi mezhebinin kurucu İmamlarından, Mâtürîdî, Ebü’l-Kāsım el-Kâ‘bî’yi zalim devlet adamlarıyla ilişki içinde olduğu için kınamıştır. (Kitâbü’t-Tevhîd Tercümesi, s. 452)

Rasulullah (aleyhisselam)’ın şu beyanlarını aklınızdan çıkarmayın!..

Evs b. Şufahbil (radıallahu anh)’dan. Rasulullah (sallalahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:

Her kim zalim olduğunu bildiği hâlde, yardım etmek için zalimle beraber yürürse (ona destek olursa),o kişi İslâm’dan çıkmıştır.” (Nûreddin el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, Çev. Yaşar Güngör, İst. 2009, C.7, Sh.260, Hds. 7064.       Taberânî, el- Mu’cemu’l-Kebîr (619)dan.  İmam Hafız  el-Munzirî, Hadislerle İslâm-Terğib ve Terhib, Çev. A.Muhtar Büyükçınar, Vdğ. İst. T.y C.4, Sh.459, Hds.6 Taberâni rivayet etmiştir. İmam Hafız İbn Kesîr, A.g.e C.3, Sh.426)

İbn Abbas (radıallahu anh)’dan. Rasulullah sallalahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurur:

Kim Temsil ettiği bâtıl ile bir hakkı ortadan kaldırmak isteyen zalime yardım ederse, Allah ve Rasulünün koruyuculuğundan mahrum kalır.”(Taberâni, Mu’cemu’s-Sağîr, Çev. İsmail Mutlu, İst. 1996, C.1, Sh.239, Hds.155    Nûreddin el- Heysemî, A.g.e. C.7, Sh.260, Hds.7063   İmam Hafız el-Munzîri, A.g.e C. 4, Sh. 459, Hds. 5. Taberâni ve Esbehâni rivayet etmiştir.)

MÂTÜRÎDÎ KİMDİR?

الماتريدي

Mâtürîdî Hanefî mezhebinin dördüncü, hatta üçüncü kuşak âlimlerindendir. Ebû Hanîfe’nin öğrencilerinden Muhammed eş-Şeybânî’nin öğrencisi Ebû Süleyman el-Cûzcânî’nin talebesi Ebû Bekir Ahmed b. İshak el-Cûzcânî, Nusayr b. Yahyâ el-Belhî ve Nîşâbur Kadısı Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Recâ el-Cûzcânî gibi hocalardan ilim tahsil etmişse de öğrenimini, henüz yirmi yaşlarında iken hocası Ebû Bekir Ahmed el-Cûzcânî ile birlikte ulemâ reisliğini deruhte eden ve Dârü’l-Cûzcâniyye’de ders veren Ebû Nasr el-İyâzî’den tamamlamıştır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslâm Ansiklopedisi 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.